Búkù nàma ékrá mì

Kònwa dhɨ, mɨ́ nɨ Búkù kisú nàle èkrá mì